โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา Pieamsuwan School

หน้าหลัก

ระบบสมาชิก

User Login
Password
   สมัครสมาชิก
 รายชื่อสมาชิก
 อันดับสมาชิกที่มีผลงาน

โรงเรียนของเรา

  ข้อมูลของโรงเรียน
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  แผนผังภายในโรงเรียน
  การพัฒนานักเรียน
  ทำเนียบบุคลากร
  ปฏิทินกิจกรรม
  สน.เปี่ยมสุวรรณ
  ติชมเวปฯของโรงเรียน
  สมัครงานเปี่ยมสุวรรณฯ

เปี่ยมสาระ & ไร้สาระ

  ข่าวที่น่าสนใจ
  ชีวะประวัติบุคคลสำคัญ
  สถานที่สำคัญของโลก
  สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ
  ประวัติศาสตร์+วัฒนธรรม
  กีฬา + นักกีฬา
  คอมพิวเตอร์&เทคโนโลยี
  ภาพยนต์ ดารา นักร้อง
  ัตว์และธรรมชาติ
  สุขภาพ
  การ์ตูน เกมส์
  เรื่องอื่นๆ
  ประวัตินักเรียน

ประกาศผลสอบ ปี57

 สอบครั้งที่ 1
 สอบครั้งที่ 2
 ปลายภาคเรียนที่ 1
 สอบครั้งที่ 3
 สอบครั้งที่ 4
 ปลายภาคเรียนที่ 2

ศิษย์เก่าเปี่ยมสุวรรณ

  ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  ทำเนียบศิษย์เก่า
  สถิติการศึกษาต่อทั้งหมด
  รุ่นชุติมา 45
  รุ่น 46
  รุ่นศุภนันท์ 47
  รุ่นอนุรักษ์ 48
  รุ่นกริช 49
  รุ่นญาณินธ์ 50
  รุ่นฟ้าฤดี 51
  รุ่นอรณิชา 52
  รุ่นภัคจิรา 53
  รุ่นศุภรัตน์ 54
  รุ่นภัทรพร 55
  รุ่นศริน 56
  รุ่นอิสราภรณ์ 57
  รุ่นพรหมพร 58
  รุ่นกนกวรรณ 59

ภาพกิจกรรมปี 57

ภาพกิจกรรมปี 51

ภาพกิจกรรมปี 52

ภาพกิจกรรมปี 53

ภาพกิจกรรมปี 54

ภาพกิจกรรมปี 55

  เวียนเทียนวันวิสาขะฯ
  เลือกตั้งประธานนักเรียนรุ่นที่ 59

ภาคเรียนที่ 2

  รายชื่อโรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 55
 
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จำนวน(คน)
1 วัดนวลนรดิศ 26
2 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 14
3 ทวีธาภิเศก 10
4 ศึกษานารี 8
5 โพธิสารพิทยากร 4
6 เบญจมราชาลัย 2
7 พระตำหนักสวนกุหลาบ ศาลายา 2
8 นวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา 3 1
9 บูรณะศึกษา 1
10 ไปเรียนต่างจังหวัด 1
11 มัธยมประชานิเวศ 1
12 ชิโนรสวิทยาลัย 1
13 วัดประดู่ในทรงธรรม 1
14 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย(ปากน้ำ) 1
15 วัดมหรรณทาราม 1
16 วัดราชโอรส 1
17 วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรี 1
18 สตรีวัดระฆัง 1
19 สิรินธรราชวิทยาลัย (นครปฐม) 1
20 สุวรรณพลับพลา 1
21 มัธยมวัดหนองแขม 1
รวมทั้งหมด 80
 
  รายชื่อนักเรียน โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยารุ่นที่ 55
 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
1 ด.ช.กิตติ์ดนัย แสงแพ ทวีธาภิเศก
2 ด.ช.กิตติพงศ์ ปภาวัฒนานนท์ วัดประดู่ในทรงธรรม
3 ด.ช.จตุรพร นวนรา วัดนวลนรดิศ
4 ด.ช.จิระทัศน์ โสมะลาด วัดนวลนรดิศ
5 ด.ช.เจตณัฐ ชลนาคเกษม วัดนวลนรดิศ
6 ด.ช.ณัฐดนัย โอดสะอาด วัดนวลนรดิศ
7 ด.ช.ณัทธพงศ์ นันทนาวินรักษ์ วัดนวลนรดิศ
8 ด.ช.ดุลยวัต มารุ่งเรือง บูรณะศึกษา
9 ด.ช.ทศพล ทองสิมา วัดนวลนรดิศ
10 ด.ช.ธนพนธ์ ยิ้มพลาย ไปเรียนต่างจังหวัด
11 ด.ช.ธนภัทร จึงมีผลบุญ วัดนวลนรดิศ
12 ด.ช.ธนวินท์ ภูผาเงิน ทวีธาภิเศก
13 ด.ช.ธีรวัฒน์ หิรัญวัฒนางค์กูล ทวีธาภิเศก
14 ด.ช.ธีรวุฒิ หิรัญวัฒนางค์กูล ทวีธาภิเศก
15 ด.ช.ธีระวัฒน์ ไชยสง่า วัดราชโอรส
16 ด.ช.นภนันท์ แก้วเจริญ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย(ปากน้ำ)
17 ด.ช.นลธวัช วรรณบุรี สุวรรณพลับพลา
18 ด.ช.นิวัฒน์ งามพิพัฒนกุล นวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา 3
19 ด.ช.ปฏิภาณ ถาดจอหอ วัดนวลนรดิศ
20 ด.ช.ปลอดภัย ทับยาง สิรินธรราชวิทยาลัย (นครปฐม)
21 ด.ช.ปัณณวิชญ์ สิทธิสา ทวีธาภิเศก
22 ด.ช.เปรมชัย นิลปั้น วัดนวลนรดิศ
23 ด.ช.พิทวัส มองเพชร โพธิสารพิทยากร
24 ด.ช.พิพรรธ ภุชงคสมุทท์ วัดนวลนรดิศ
25 ด.ช.พิสิษฐ์ อุทัยวัฒนะ วัดนวลนรดิศ
26 ด.ช.พีรณัฐ บุญสิทธิ์ ทวีธาภิเศก
27 ด.ช.ภานุเดช พงษ์หิรัญ วัดนวลนรดิศ
28 ด.ช.ริฎวาน มัศโอดี ทวีธาภิเศก
29 ด.ช.วงศกร วิริยะกิจ วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรี
30 ด.ช.วงศกร สถิตย์วโรดม วัดนวลนรดิศ
31 ด.ช.วรชัย แซ่เติ๋น วัดนวลนรดิศ
32 ด.ช.วสุพล แห่ล้อม โพธิสารพิทยากร
33 ด.ช.วิทยา ศุภสาร วัดนวลนรดิศ
34 ด.ช.ศรัณย์ กงมะณี วัดนวลนรดิศ
35 ด.ช.สาริน อยู่พิทักษ์ มัธยมวัดหนองแขม
36 ด.ช.สุวัชชัย ขวัญสุวรรณ ทวีธาภิเศก
37 ด.ช.เสมา วงษ์ช่าง วัดนวลนรดิศ
38 ด.ช.องศา แซ่เซ่น วัดนวลนรดิศ
39 ด.ช.อภิญญา ทองเลิศ วัดนวลนรดิศ
40 ด.ช.อิทธิกร สถิตย์พงษ์ ทวีธาภิเศก
41 ด.ช.เอนิว เอี่ยมสุวรรณใส ทวีธาภิเศก
42 ด.ญ.กัญญาณัฐ โพธิ์แก้ว เบญจมราชาลัย
43 ด.ญ.กัญญารัตน์ พึ่งศิลป์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
44 ด.ญ.กุลธิดา เหลืองพัฒนา ศึกษานารี
45 ด.ญ.จีรารัศมิ์ พงษ์หิรัญ ศึกษานารี
46 ด.ญ.ฉัตราภรณ์ ไกรนุช โพธิสารพิทยากร
47 ด.ญ.ชลธิชา วงษ์พันทา โพธิสารพิทยากร
48 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ปฐมพรพิทักษ์ วัดนวลนรดิศ
49 ด.ญ.ณัฐพร ชัยอิ่นคำ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
50 ด.ญ.ณุทยา สุขประเสริฐ วัดนวลนรดิศ
51 ด.ญ.ดวงดาว มาสภา สตรีวัดอัปสรสวรรค์
52 ด.ญ.ธนัชชา ขุมทรัพย์ พระตำหนักสวนกุหลาบ ศาลายา
53 ด.ญ.ธัญสรณ์ รอดอยู่ วัดนวลนรดิศ
54 ด.ญ.นุชธาดา สาลีกิจ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
55 ด.ญ.ประภาวดี บุญบางยาง เบญจมราชาลัย
56 ด.ญ.ปรียา ศิลาโล้ วัดนวลนรดิศ
57 ด.ญ.ปวริศา เทพหัสดิน ณ อยุธยา สตรีวัดอัปสรสวรรค์
58 ด.ญ.ปิยฉัตร โลหะการก สตรีวัดอัปสรสวรรค์
59 ด.ญ.ปุณยภา ไชยเมือง สตรีวัดอัปสรสวรรค์
60 ด.ญ.พรนิภา นามวัน วัดนวลนรดิศ
61 ด.ญ.พรรณภัทร บัวแดง สตรีวัดอัปสรสวรรค์
62 ด.ญ.พัสตร์นันท์ สุวรรณเลิศ มัธยมประชานิเวศ
63 ด.ญ.พิชชากร บุญสุภา สตรีวัดอัปสรสวรรค์
64 ด.ญ.พิชญา สมกมลชนก ศึกษานารี
65 ด.ญ.พิมพ์นิภา สารการ ศึกษานารี
66 ด.ญ.ภัทราพร รอดอยู่ ศึกษานารี
67 ด.ญ.รชยา นิยม สตรีวัดอัปสรสวรรค์
68 ด.ญ.ศรุตยา สังหิตกุล ศึกษานารี
69 ด.ญ.ศศินันท์ ทองสุข สตรีวัดอัปสรสวรรค์
70 ด.ญ.ศุภรัตน์ คำปุ้ง สตรีวัดระฆัง
71 ด.ญ.สิตานัน การมานะ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
72 ด.ญ.สิรินาถ ไม้หอม สตรีวัดอัปสรสวรรค์
73 ด.ญ.สิริพร สุวรรณผ่อง ศึกษานารี
74 ด.ญ.สุนิตรา รักการรบ พระตำหนักสวนกุหลาบ ศาลายา
75 ด.ญ.สุภักดิ์ สุจริต วัดนวลนรดิศ
76 ด.ญ.สุภาพร โรจน์หทัยกานต์ ศึกษานารี
77 ด.ญ.สุวรรณษา นิ่มทอง วัดนวลนรดิศ
78 ด.ญ.อรจิรา สีนวลจันทร์ วัดมหรรณทาราม
79 ด.ญ.อัญรีย์ หนูเทศ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
80 ด.ญ.อารียา สุมณีงาม ชิโนรสวิทยาลัย

ผู้ใช้ [ออกจากระบบ]

Pieamsuwan vitaya 2003