โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา Pieamsuwan School

หน้าหลัก

ระบบสมาชิก

User Login
Password
   สมัครสมาชิก
 รายชื่อสมาชิก
 อันดับสมาชิกที่มีผลงาน

โรงเรียนของเรา

  ข้อมูลของโรงเรียน
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  แผนผังภายในโรงเรียน
  การพัฒนานักเรียน
  ทำเนียบบุคลากร
  ปฏิทินกิจกรรม
  สน.เปี่ยมสุวรรณ
  ติชมเวปฯของโรงเรียน
  สมัครงานเปี่ยมสุวรรณฯ

เปี่ยมสาระ & ไร้สาระ

  ข่าวที่น่าสนใจ
  ชีวะประวัติบุคคลสำคัญ
  สถานที่สำคัญของโลก
  สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ
  ประวัติศาสตร์+วัฒนธรรม
  กีฬา + นักกีฬา
  คอมพิวเตอร์&เทคโนโลยี
  ภาพยนต์ ดารา นักร้อง
  ัตว์และธรรมชาติ
  สุขภาพ
  การ์ตูน เกมส์
  เรื่องอื่นๆ
  ประวัตินักเรียน

ประกาศผลสอบ ปี57

 สอบครั้งที่ 1
 สอบครั้งที่ 2
 ปลายภาคเรียนที่ 1
 สอบครั้งที่ 3
 สอบครั้งที่ 4
 ปลายภาคเรียนที่ 2

ศิษย์เก่าเปี่ยมสุวรรณ

  ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  ทำเนียบศิษย์เก่า
  สถิติการศึกษาต่อทั้งหมด
  รุ่นชุติมา 45
  รุ่น 46
  รุ่นศุภนันท์ 47
  รุ่นอนุรักษ์ 48
  รุ่นกริช 49
  รุ่นญาณินธ์ 50
  รุ่นฟ้าฤดี 51
  รุ่นอรณิชา 52
  รุ่นภัคจิรา 53
  รุ่นศุภรัตน์ 54
  รุ่นภัทรพร 55
  รุ่นศริน 56
  รุ่นอิสราภรณ์ 57
  รุ่นพรหมพร 58
  รุ่นกนกวรรณ 59

ภาพกิจกรรมปี 57

ภาพกิจกรรมปี 51

ภาพกิจกรรมปี 52

ภาพกิจกรรมปี 53

ภาพกิจกรรมปี 54

ภาพกิจกรรมปี 55

  เวียนเทียนวันวิสาขะฯ
  เลือกตั้งประธานนักเรียนรุ่นที่ 59

ภาคเรียนที่ 2

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2498 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2498 ตั้งอยู่บนที่ดินของ วัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ นายต่วน และ นางสอิ้ง เปี่ยมสุวรณ โดยมีนางสอิ้งเป็นผู้จัดการ และนางสาวเนื่อง เปี่ยมสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ เมื่อแรกก่อตั้งมีอาคาร ธุรการ 1 หลัง และอาคารเรียนสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น 2 หลัง (อาคาร 1 และอาคาร 2) ปัจจุบันโรงเรียน เปี่ยมสุวรรณวิทยา มีอาคารเรียน 4 หลัง ประกอบด้วยอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 2 หลัง (อาคาร 3 และ อาคาร 4) โรงอาหาร ศาลาพักสำหรับผู้ปกครอง โรงจอดรถ บ้านพักนักการภารโรง ร้านค้าสหกรณ์ โดยมีนางสาวเนื่อง เปี่ยมสุวรรณ ทำหน้าที่เป็น ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่

ในปี พ.ศ. 2532 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือนาย ต่วน และนางสอิ้ง เปี่ยมสุวรรณ ได้ถึงแก่กรรม ทาง โรงเรียนได้สร้างรูปปั้นของท่านทั้ง 2 ไว้เป็นที่ระลึก ตั้งไว้ในบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารธุรการ และสร้างซุ้มประพุทธรูป “พระพุทธมหาสิทธิโชค” ไว้ประจำโรงเรียนให้เป็นที่สักการะของนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา ได้โอนเป็น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีผู้ร่วมหุ้น 6 คน ด้วยกันคือ น.อ. พาวิน เปี่ยมสุวรรณ น.ส. นัชรี เปี่ยมสุวรรณ น.ส. เนื่อง เปี่ยมสุวรรณ นางนาถ วิหครัตน์ นาง กรรณิการ์ ขาวสำอางค์ และ น.ส. นพนิตย์ เปี่ยมสุวรรณ โดยมีนางสาว เนื่อง เปี่ยมสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่

ในปี พ.ศ. 2536 ได้ทำการรื้อห้องสมุดของโรงเรียน อาคารอนุบาล ห้องน้ำของอนุบาล เพื่อสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 14 ห้องเรียน ทุกชั้นมีห้องน้ำสำหรับนักเรียน ขั้นล่างเป็นห้องประชุมมีเวทีการแสดงเพื่อใช้ในกิจกรรมของ โรงเรียน พร้อมกับห้องสมุดขนาด 2 ห้องเรียน และห้องสมุดของครูขนาด 1 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้สร้างห้องคอมพิวเตอร์อยู่บนชั้น 3 เป็นห้องปรับอากาศประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 22 เครื่อง ใช้สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ในปี พ.ศ. 2542 ได้ทำการซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง (อาคาร 1 และ 2) โดยการปรับปรุงและทาสีอาคารใหม่ มีการพัฒนาโรงอาหาร โดยการติดเครื่องระบายอากาศ และปรับปรุงโต้ะรับประทานอาหารของนักเรียน

ในปี พ.ศ. 2543 สร้างสระว่ายน้ำขนาด 8 X 16 เมตร ประกอบด้วยห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่นั่งพักของผู้มาใช้บริหารสระว่ายน้ำ พัฒนาสนามเด็กเล่นของอนุบาลให้อยู่ในสภาพที่สวยงามปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณต่างๆ ปรับปรุงจุดจำหน่ายอาคาร คาว หวาน และน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม

สัญลักษณ์ และ สีประจำโรงเรียน

เหลือง – ดำ

สีเหลือง หมายถึง แสงแห่งคุณธรรมด้านจิตใจและความสว่างไสวแห่งปัญญา

สีดำ หมายถึง ความมั่นคง ความเข้มแข็งในการดำรงตนโดยยึดมั่นแต่ความดีงาม

ปรัชญาของโรงเรียน
โรงเรียนมี ปรัชญา ว่า สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ แปลว่า ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา

ความหมายของปรัชญา สุสสูสํ ลภเต ปญฺญํ แปลว่า ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา สามารถอธิบายความหมายให้ชัดเจนได้ดังนี้

ตั้งใจศึกษา หมายถึง ตั้งใจศึกษาหาความรู้ตามแนวของนักปราชญ์ คือ ตั้งใจฟังอย่างแน่วแน่ ตั้งใจคิดอย่างมีเหตุผล ตั้งใจถามในข้อที่ยังสงสัยใคร่รู้ ตั้งใจจดไว้เพื่อทบทวน

ย่อมได้ปัญญา หมายถึง เมื่อศึกษาอย่างตั้งใจ ย่อมจะนำมาซึ่งสติปัญญาอันสูงส่ง สามารถที่จะนำสติปัญญานั้นมาใช้ในการดำรงชีวิต ในการทำงานหาเลี้ยงชีพ ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติสืบไป

คำขวัญ วิชาการก้าวหน้า จรรยางดงาม กิจกรรมก้าวไกล
วิชาการก้าวหน้า

โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ทุกกลุ่มประสบการณ์ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาให้ก้าวหน้าทันยุคทันสมัย โดยสอนเสริมความรู้ใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง

จรรยางดงาม

จริยธรรมคุณธรรมเป็นความเจริญทางด้านจิตใจที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมจะสงบสุข ถ้าบุคคลในสังคมมีจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปกับสติปัญญา โรงเรียนได้กำหนดคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างเพียงพอ

6. มุ่งมั้นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสารธารณะ

กิจกรรมก้าวไกล

โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียน

ผู้ใช้ [ออกจากระบบ]

Pieamsuwan vitaya 2003